HUSEBYPLATÅET
Lys, luft og utsikt

Utvikling av gode boliger, sammen med lokal handel og service på Montebello

Stedet og eiendommen

Statnett hadde tidligere sitt hovedkontor på Husebyplatået. I 2013 flyttet Statnett til Nydalen og i 2014 solgte de eiendommen til Husebyplatået AS.

Eiendommen er direkte tilknyttet Montebello T-banestasjon og utpekt som et prioritert, stasjonsnært utviklingsområde i Oslo.

Reguleringsarbeidet

Reguleringsarbeidet ble formelt startet i 2017 og planforslaget ble innsendt til Oslo kommune høsten 2021.

Om du ønsker å følge saken på saksinnsyn i Oslo kommune kan du klikke her.  

Informasjon

Om du ønsker mer informasjon om reguleringsarbeidet eller har andre spørsmål knyttet til utviklingen av Husebyplatået kan du ringe daglig leder Tom Bratlie på 905 21 904 eller sende e-post på tom@bratlie.no.

Tilfører tilbud og kvaliteter som i dag mangler

Den sentrale beliggenheten i bydelen og direkte tilkobling til Montebello T-banestasjon gir Husebyplatået svært gode forutsetninger for å bidra til en miljømessig bærekraftig utvikling av byen.

I planforslaget legges det derfor opp til blandet arealbruk slik at både nye innbyggere på Husebyplatået og innbyggere i nærliggende områder får tilgang til hverdagstilbud innenfor gang- og sykkelavstand. Husebyplatået vil tilføres boliger, dagligvarebutikk, kafé, mindre nærings- og servicefunksjoner, treningssenter, barnehage og lokaler for kulturaktiviteter mm. Slike tilbud er i dag ikke tilgjengelig i dette området.

Møteplasser og gode forbindelser
Byplangrepet er forankret i premisset om å prioritere myke trafikanter, og at kobling mellom forbindelser og møteplasser gir et byområde med korte avstander til daglige behov og aktiviteter. I dag er det mangel på sosiale arenaer og møteplasser på Montebello, slik også kommunedelplan for torg- og møteplasser viser. Planforslaget sikrer at Husebyplatået får et nettverk av offentlig tilgjengelige by- og gaterom. Dette gir variasjon i romforløpene samtidig som det sikrer siktlinjer gjennom planområdet. Langsgående og tverrgående forbindelser knytter platået sammen internt og kobler området sammen med naboområdene. 

Området er planlagt tilnærmet bilfritt slik at beboere og besøkende trygt kan ferdes og oppholde seg der. Balansen mellom bilfrie uterom og adkomst til og drift av områdets funksjoner er løst ved å kun tillate  nødvendig trafikk inn på området.

Bolig- og bokvalitet på Husebyplatået

Vi vil skape et trygt og inkluderende bomiljø med umiddelbar nærhet til kollektivtilbud og grøntområder der man også får dekket sine daglige gjøremål innenfor gangavstand. Den foreslåtte utviklingen på Husebyplatået vil bidra sterkt til et større boligmangfold i denne delen av byen. 

Planforslaget legger opp til at området får en overvekt av hjørneleiligheter som sikrer gode utsiktsforhold i flere retninger og lysinnfall fra flere himmelretninger. Stuer og balkonger er prioritert på hjørner hvor det vil være sol­ over større del av døgnet. 

Bebyggelsen skal oppføres med robuste materialer av høy kvalitet, med overvekt av naturmaterialer. 

Gjennom plangrepet tilrettelegges det for gode oppvekstmiljøer for barn og unge gjennom flere ulike uteområder som både er programmerte og uprogrammerte. Det er enkel tilgang til både skogs- og naturområder og aktivitetsflater som vil være til glede for alle aldersgrupper gjennom opphold, trening, lek og rekreasjon. 

fra Planforslaget for husebyplatået

Nøkkeltall

553

Nye boliger på Montebello

13201

Kvadratmeter uteareal

1692

Sykkelparkeringsplasser

13189

Kvadratmeter friområde

Kontaktskjema

Send gjerne inn dine spørsmål eller kommentarer her:
Navn E-post Melding Send inn

Kontakt Husebyplatået AS

Om du har spørsmål til planene for utvikling av Husebyplatået må du gjerne ringe eller sende oss e-post.

Mustads vei 1, 0283 Oslo

905 21 904

tom@bratlie.no